KREDITNA LINIJA SVJETSKE BANKE - ASA Banka

KREDITNA LINIJA SVJETSKE BANKE

 • KREDITNA LINIJA SVJETSKE BANKE

ASA Banka d.d. u saradnji sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj – IBRD učestvuje u realizaciji Projekata oporavka i podrške firmama, na osnovu ugovora o supsidijarnom finansiranju potpisanog 23.08.2023. godine između Razvojne banke Federacije BIH, koja nastupa kao jedinica za implementaciju projekta i Banke. 

Prihvatljivi korisnici sredstava

Mikro, mala i srednja preduzeća (MSMP) sa više od 50 posto kapitala u privatnom vlasništvu, sa manje od 250 zaposlenih i do 50 miliona EUR prometa ili ukupne aktive do 43 miliona EUR, koja pripadaju jednoj od 4. ciljane skupine:

 1. MSMP koja su imala pad prometa/obrta u tekućoj godini u odnosu na prethodnu ili pad prometa od najmanje 20% na 30/06/2020 u odnosu na 30/06/2019

ili 

 1. MSP koja uključuju žene:
  1. više od 50 % je u vlasništvu žena (tj. s najmanje jednim ženskim dioničarem s pravilno dokumentovanim ovlaštenjima predstavljanja i upravljanja); ili
  2. preduzeća kojim upravljaju žene tj. najmanje jedna žena je na vrhu menadžmenta ili je najmanje 25 % zastupljenosti žena na srednjem nivou upravljanja ili
  3. zapošljava procenat žena koji je veći od prosječnog procenta zabilježenog u relevantnom  sektoru; ili
  4. je povećalo udio zapošljavanja  žena za najmanje 5 % u prethodnoj godini.
 2. MSMP sa manje od 5 godina od datuma registracije kod nadležnog organa, ali koje nije osnovano nakon 1. januara u godini prije predavanja zahtjeva;
 3. ili MSME sa sjedištem u nerazvijenim i izuzetno nerazvijenim opštinama.

 

U nerazvijene općine spadaju: Grad Livno, Fojnica, Olovo, Grad Zavidovići, Foča, Kalesija, Grad Stolac, Grad Bosanska Krupa, Grad Cazin, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor,  Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bosanski Petrovac.

 

U izrazito nerazvijene općine spadaju: Ravno, Vareš, Domaljevac-Šamac, Ključ, Bužim, Drvar, Glamoč, Čelić, Teočak, Pale, Sapna, Bosansko Grahovo i Dobretići.

 

Namjena financiranja 

Krediti se mogu odobravati i za investicione i/ili svrhe obrtnog kapitala

Iznos kredita 

Ukupna izloženost, ukupan iznos neotplaćenog kredita iz ove linije prema jednom MMSP, ne može preći 1,5 miliona eura odnosno 2.933.745,00 KM. 

Ostali uslovi: 

Za finansiranje troškova/isplatu kredita  Korisnik kredita  će obezbijediti dokumentaciju koja dokazuje pravilno/namjensko trošenje sredstava

Ograničenje finansiranja nekretina 

Nije dozvoljeno finansiranje izgradnje stambenih i poslovnih prostora za dalju prodaju i/ili iznajmljivanje.

Re-finansiranje 

Dozvoljeno je re-finansiranje prihvatljivih troškova korisnika nastalih za kupovinu dobara i/ili usluga nakon 8.02.2021. 

 

Za prihvatljivo za refinansiranje troškova Korisnik kredita  će obezbijediti

 • dokumentaciju koja dokazuje pravilno/namjensko trošenje sredstava kao što su faktiure, ponude i ugovori i ispravan dokaz o plaćanju sa tačnim iznosom faktura koje su bile predmet refinansiranja
 • Ugovor o kreditu koji je predmet refinansiranja, ako se refinansira postojeći kredit u drugoj banci 

Najmanji prihvatljiv iznos pojedinačne fakture 750 KM

Ukupni iznos re-finanisiranja za sve korisnike ne može biti veći od 10.228.000 EUR.

Lista isključenja – aktivnosti koje se ne mogu finansirati 

 • Proizvodnja ili promet proizvoda ili provođenje aktivnosti koje se smatraju nezakonitim u skladu sa zakonima ili propisima Bosne i Hercegovine ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, ili podliježu međunarodnim zabranama, kao što su farmaceutski proizvodi, pesticidi/herbicidi, supstance koje oštećuju ozon sloja, PCB-a, divljači ili proizvoda regulisanih CITES-om
 • Proizvodnja ili trgovina oružjem i municijom[1]
 • Proizvodnja ili trgovina alkoholnim pićima (osim piva i vina)
 • Proizvodnja ili trgovina duhanskim proizvodima
 • Kockanje , kazina i ekvivalentna preduzeća[2]
 • Proizvodnja ili trgovina radioaktivnim materijalima. To se ne odnosi na nabavku medicinske opreme, opreme za kontrolu kvaliteta (mjerenja) ili bilo koje opreme za koju Svjetska banka smatra da je radioaktivni izvor trivijalan i/ili odgovarajuće zaštićen
 • Proizvodnja ili trgovina nevezanih azbestnih vlakana. To se ne odnosi na nabavku i upotrebu obloženog azbestcementnog sloja u kojem je sadržaj azbesta ispod 20%
 • Ribolov mrežama u morskom okruženju koji koristi mreže dužine preko 2,5 kilometara.

 

Dodatne aktivnosti koje se ne bi finansirale u okviru projekta:

 • Aktivnosti koje uključuju značajnu konverziju ili degradaciju ugroženih prirodnih staništa. To može uključivati, ali nije ograničeno na, sljedeće: zaštićena područja, zaštićene pejzaže ili parkove prirode
 • Aktivnosti koje uključuju fizičko preseljenje ljudi, gubitak imovine, ograničen pristup imovini ili gubitak izvora sredstava za život
 • Aktivnosti koje uključuju prisilni rad, rad djece ili neformalni rad, kako je definisano zakonima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini
 • Aktivnosti koje uključuju radove i potencijalno oštećenje na bilo kojoj lokaciji/izgradnji kulturnog naslijeđa koje je kao takva proglasila, na državnom nivou, Komisija za zaštitu spomenika ili nadležne entitetske institucije za zaštitu spomenika kulturnog naslijeđa
 • Djelatnosti u prehrambenoj industriji koje mogu uključivati poljoprivrednu proizvodnju u okviru koje se nabavljaju i koriste nedozvoljeni pesticidi i druga hemijska sredstva
 • Aktivnosti koje negativno utiču na količinu ili kvalitet voda u međunarodnim plovnim putevima ili pritokama
 • Aktivnosti koje uključuju nedozvoljenu sječu šuma i negativan uticaj na šumske proizvode.

 

[1]Ovo se ne odnosi na sponzore projekta koji nisu značajno uključeni u te aktivnosti. “Nije značajno uključeno” znači da je specifična aktivnost pomoćna u primarnim aktivnostima sponzora projekta.

[2]Ibid.