Uslovi promjenjivosti kamatne stope - ASA Banka
ŠTEDNJA

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

ASA Banka d.d. Sarajevo u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite i prekoračenje po tekućem računu definisala je vrstu kamatne stope  promjenjivom kamatnom stopom. Ista se sastoji od referentne kamatne stope (promjenjivi element) i marže Banke (fiksni element), izraženo u procentima.

Promjenjivi dio kamatne stope/referentna kamatna stopa predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
  • Depozite u EUR

uzet na dan 31.03. u godini. Kamatne stope na depozite stanovništva računaju se po metodologiji Centralne banke BiH i javno objavljuju na web stranici CBBH prema kalendaru statističkih objava.

Na dan 31.03.2021.g. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 0,741%

R.br. Vrste depozita stanovništva Visina kamatne stope
1. Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom, sa dogovorenim dospijećem
1.a. – do 1 godine 0,256
1.b. – preko 1 do 2 godine 0,548
1.c. – preko 2 godine 1,020
2. Depoziti u EUR, sa dogovorenim dospijećem
2.a. – do 1 godine 0,174
2.b. – preko 1 do 2 godine 1,133
2.c. – preko 2 godine 1,316
Prosjek svih depozita (1.a.+1.b.+1.c.+2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)/8 0,741


Prosjek kamatnih stopa na utvrđene kategorije depozita stanovništva, uzet na dan 31.03.2021., bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite i prekoračenja po tekućem računu ugovorene sa  promjenjivom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2021. do 30.06.2022. godine.

U slučajevima gdje je kao referentna kamatna stopa ugovoren EURIBOR, varijabilne kamatne stope definisane na ovaj način se mijenjaju u skladu sa kretanjem šestomjesečnog Euribor-a, referentne kamatne stope na evropskom međubankarskom tržištu, koju objavljuje Evropska centralna banka na stranici Reutersa i/ili Bloomberga i to na dan 01.05. i 01.11. tekuće godine.

O usklađivanju kamatne stope sa primjenom Euribor-a na kredite Banka obaviještava klijenta sa danom primjene Euribor-a i dostavlja obavijest klijentu o izmjeni uz novi otplatni plan.

PERIOD 6-mjesečni EURIBOR
02.05.2011. godine 1,682 %
01.11.2011. godine 1,782 %
02.05.2012. godine 0,992 %
01.11.2012. godine 0,387 %
01.05.2013. godine 0,315 %
01.11.2013. godine 0,341 %
01.05.2014. godine 0,437 %
01.11.2014. godine 0,189 %
01.05.2015. godine 0,064 %
01.11.2015. godine 0,007 %
02.05.2016. godine -0,141 %
01.11.2016. godine -0,211 %
02.05.2017. godine -0,249 %
01.11.2017. godine -0,276 %
02.05.2018. godine -0,269 %
01.11.2018. godine -0.258 %
02.05.2019. godine -0,232 %
01.11.2019. godine -0,348 %
04.05.2020. godine -0,157 %
01.11.2020. godine -0,513 %
03.05.2021.godine -0,518%
01.11.2021.godine -0,529 %