Obavještenje za klijente -

08.12.2021

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

obavještavamo Vas da je došlo do promjene u funkcionalnosti po Visa Installment kartici detalje donosimo u nastavku:

Stvorene mjesečne obaveze uvećane za naknadu za podizanje gotovine /i obračunatu kamatu  se plaćaju do 20.-og u mjesecu putem automatske naplate sa tekućeg računa klijenta.

Korištenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos odobrenog limita za sve troškove učinjene karticom – karticom na rate (troškovi plaćanja roba i usluga, podizanje gotovine, članarina, izdavanje kartice, troškovi kamata i drugi troškovi).

Izmirenjem obaveza na Super našu karticu  obnavlja se raspoloživi saldo, a maksimalno do iznosa odobrenog  limita.

Visina rate koja dospjeva na naplatu obračunava se tako što se svaka pojedinačna potrošnja tretira kao poseban kredit  za koji se pravi plan otplate ili anuitetni plan. Plan otplate se pravi po principu jednakih anuiteta pri čemu su dospjeća fiksirana na posljedni dan obračunskog perioda.

Naplata svih dospijeća obračunatih na kraju obračunskog perioda se vrši od prvog dana novog/slijedećeg obračunskog perioda putem automatske naplate sa tekućeg računa klijenta.

Sva dospijeća naplaćena do 20-og u mjesecu se smatraju blagovremeno izmirenim obavezama.

Naplate dospijeća realizovane nakon 20-og u mjesecu se tretiraju kao kašnjenje u izmirenju obaveza što će rezultirati zaračunavanjem zateznih kamata i naknada u skladu sa potpisanim ugovorom o  korištenju SUPER NAŠA KARTICE – KARTICA NA RATE.

Broj rata zavisi od iznosa potrošnje kao i tipa potrošnje (kupovina ili podizanje gotovine).

Suma svih dospjeća u toku jednog obračunskog perioda predstavlja ukupnu dospjelu obavezu koju klijent treba otplatiti u zadanom periodu, odnosno nakon  isteka obračunskog perioda pa do 20.og u mjesecu.

Vaša ASA Banka