Oglas o prikupljanju ponuda za kupovinu nekretnina -

20.11.2018

Oglas o prikupljanju ponuda za kupovinu nekretnina

ASA Banka d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25, objavljuje sljedeći Oglas o prikupljanju ponuda za kupovinu nekretnina:

Predmet prodaje su nekretnine koje se nalaze u Zenici, ulica Trg Bosne i Hercegovine broj 1, a upisane su u:

  1. Zk.ul.br. 434 K.O. SP_Zenica, označena kao k.č. 20/9, u naravi Poslovna zgrada, površine 850 m², a koja se sastoji od prizemlja, četiri sprata i mansarde (ukupno neto korisne površine 4.542 m²).
  2. Zk.ul.br. 1879 K.O. SP_Zenica, označena kao k.č. 20/17, k.č. 20/18, k.č. 20/19, k.č.20/20, i k.č. 20/21, u naravi bašta/oranica, ukupne površine 1.296 m².

Navedene nekretnine predstavljaju cjelinu i kao takve su predmet prodaje.

Pravo slanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica.

Pisana ponuda treba da sadrži puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom, ponuđenu cijenu, te način plaćanja. Uz ponudu potrebno je dostaviti i kopiju izvoda o registraciji preduzeća, ukoliko je ponuđač pravna osoba.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Oglas za kupovini nekretnine – NE OTVARAJ”, počev od dana objave oglasa, zaključno sa danom 27.11.2018. godine do 12:00 sati, i to neposredno na protokolu Banke ili putem preporučene pošte na adresu ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju i može se pogledati uz prethodnu najavu na dole  navedeni kontakt telefon.

Banka ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača, te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odnosno odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, te nije dužna izabrati nijednog ponuđača bez dodatnog obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Za sva eventualna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti na e-mail adresu:  ili na tel: +387 33 407 641, radnim danom od 8:00 do 16:30 sati.