Zahtjev za odobrenje posebnih mjera -

13.04.2021

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera

Poštovani klijenti, 

U skladu sa Odlukom  o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje Banka primjenjuje u cilju oporavaka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih  virusnim oboljenje „COVID-19“ (Službene novine Federacije BiH br. 21/21), ASA Banka d.d. Sarajevo je svojim klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima osigurala mjere olakšica u produženom  roku do 31.12.2021. godine.

Posebne mjere koje Banka može odobriti klijentima su:

 • Moratorij/odgoda otplate kreditnih obaveza najduže do 30.06.2021. godine pri čemu se rok dospjeća kreditnih obaveza ne produžava;
 • Moratorij/odgoda otplate kreditnih obaveza najduže do 30.06.2021. godine pri čemu se rok dospjeća kreditnih obaveza produžava u skladu sa periodom trajanja moratorija;
 • Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period najduže do 31.12.2021.godine;
 • Produženje roka dospjeća sa jednokratnim dospjećem uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period najduže do 31.12.2021. godine;
 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuje anuitetno;
 • Odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema sa likvidnošću;
 • Druge primjenjive mjere koje Banka poduzima u cilju olakšavanja i servisiranja kreditnih obaveza klijenata i uspostave održivog poslovanja.

Mjere će se odobravati klijentima čiji su prihodi značajno smanjeni kao posljedica uticaja pandemije i time otežano izmirivanje obaveza prema Banci:

Fizička lica:

 • Nema mogućnosti za rad usljed gubitka posla, jer je na kompaniju u kojoj je klijet zaposlen uticala pandemija,
 • Značajno smanjena primanja,
 • U drugim slučajevima u kojima kreditna sposobnost ugrožena zbog uticaja pandemije.

Pravna lica:

 • Pogoršano poslovanje sa kupcima ili dobavljačima,
 • Pad prihoda,
 • Usporena naplata potraživanja,
 • Firma ne radi u punom kapacitetu ili je obustavila poslovanje u cjelosti.

Posebne mjere Banka može provoditi na osnovu pisanog zahtjeva klijenta Banke, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom.

Zahtjev za korištenje olakšica možete preuzeti ovdje:

Za detaljne instrukcije o načinu popunjavanja zahtjeva preuzmite uputstvo na ovom linku.

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo FBIH o posebnim mjerama koje se primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusom COVID-19.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati najbližu poslovnu jedinicu Banke.

Vaša ASA Banka