Zaštita podataka - ASA Banka
ASA Banka

Zaštita podataka

Korištenjem ovih stranica pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije informacija, dizajna ili podloge www stranica ASA Banka d.d. Sarajevo, dizajna logotipa ASA Banka d.d. Sarajevo, kao i svih pojedinačnih grafičkih elemenata, bez izričitog pismenog odobrenja ASA Banka d.d. Sarajevo.

ASA Banka d.d. Sarajevo je dužna čuvati podatke o korisnicima usluga i proizvoda kao poslovnu tajnu, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, izuzev kada je zakonskim i podzakonskim propisima dužna dati informacije nadležnim organima.

Korisnici usluga/proizvoda i eventualni drugi učesnici stupajući u ugovorni odnos, na posebnom obrascu, daju ASA Banka d.d. Sarajevo neopozivu pisanu saglasnost da ima pravo da bitne informacije i njegove/njihove zaštićene podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka do kojih dođe, dostavlja članicama ASA Group, te društvima koja se bave provjerom kreditnih historijata, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je ASA Banka d.d. Sarajevo po osnovu važećih propisa obavezna iste dostaviti.

ASA Banka d.d. Sarajevo obradu ličnih podataka klijenata vršit će samo u mjeri koja je potrebna za redovno poslovanje Banke, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.