Platni promet - ASA Banka
Slanje i prijem novca

PLATNI PROMET

PLATNI PROMET U ZEMLJI

Plaćajte sigurno po najpovoljnijim naknadama.

Prenos sredstava na račun drugog fizičkog ili pravnog lica otvorenog u Banci ili u drugoj banci, a na teret vlasnika računa – nalogodavca.
Plaćanja sa transakcijskog računa se dijele na:

  • Interne transakcije
  • GC transakcije – Žiro kliring je namijenjen za transakcije novca različitog tipa i različite svrhe na drugu banku. Iznos pojedinačnog naloga je do visine koju je propisala Centralna Banke BiH svojom Odlukom o visini naloga koji se realizuju putem sistema GC-a (iznos do KM 10.000,00).

RTGS – je sistem plaćanja u kojem se poravnanje vrši u realnom vremenu, a obavlja se pojedinačno na osnovu jednog po jednog naloga, redom kojim dolaze. Koristi se za plaćanja velikih iznosa na drugu banku (granični iznos pojedinačnog naloga propisala je Centralna Banka BiH svojom Odlukom o visini naloga koji se realizuju putem sistema RTGS, iznos 10.000,00 KM i preko) ili za plaćanja vremenski hitne prirode.

PLATNI PROMET U INOSTRANSTVU

Brzo i efikasno slanje i prijem novca.

Zahtijev ino nalogodavaca ili nerezidenata iz BiH u korist klijenata fizičkih lica rezidenata ili nerezidenata.
Za prilive iz inostranstva potrebno je da klijent ima otvoren devizni račun u Banci i da pošiljaocu sredstava dostavi instrukciju za priliv u kojoj će navesti sljedeće podatke:

  • puni naziv i adresu korisnika naplate
  • IBAN ili broj računa
  • BIC (SWIFT adresu) Banke (IKBZBA2X)

Podatak o IBAN-u i BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje računa.