Lombardni kredit - ASA Banka
LOMBARDNI KREDIT

Dvostruka korist

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Lombardni kredit

Gotovinski krediti na osnovu depozita

Gotovinski kredit na osnovu depozita namijenjen je fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima. Kredit je obezbijeđen 100% namjenskim depozitom, u visini odobrenog kredita, koji se vodi na računu za posebne namjene u Banci.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Banka odobrava gotovinski kredit na osnovu depozita do visine depozita.

 

Postoje dva načina otplate kredita:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio Ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita;
  ili
 • u cjelokupnom iznosu (jednokratno dospijeće) u zadnjem mjesecu dospijeća kredita shodno otplatnom planu, zajedno sa pripadajućim iznosom mjesečne kamate, te eventualno drugim troškovima i naknadama.

 

MODEL B – dugoročni kredit – KOLATERAL 100% NEKAMATONOSNI DEPOZIT

  • Iznos kredita:
   Banka odobrava gotovinski kredit na osnovu depozita do visine depozita.
  • Rok otplate: do 10 godina
  • Vrsta kamatne stope: Fiksna kamatna stopa
  • EKS: 2,76%
   EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu 2,25%, iznos kredita 60.000 KM i maksimalan rok otplate,za redovne klijente uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak zaloga depozita u Registru zaloga i trošak ovjere dokumentacije.
  • Zatezna kamata: U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima
  • Kamatana stopa na kredit:
LOMBARDNI KREDIT NA BAZI BESKAMATNOG DEPOZITA
Kamatna stopa na kratkoročni kredit 1,50% fiksno
Kamatna stopa na dugoročni kredit 2,25% fiksno
Kamatna stopa na depozit 0%
LOMBARDNI KREDIT NA BAZI KAMATNOG DEPOZITA
Kamatna stopa na kredit Kamatna stopa po važećoj odluci o kamatnim stopama za oročene depozite uvećana za 3 procentna poena (p.p).
Kamatna stopa na depozit Kamatna stopa po važećoj odluci o kamatnim stopama za oročene depozite.

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa,
 • Rok otplate do 10 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.