Dokumentarni akreditivi - ASA Banka
DOKUMENTARNI AKREDITIVI

Na obostrano zadovoljstvo

Uvozni (“nostro”) akreditiv

Uvozni akreditiv je akreditiv koji Banka izdaje po nalogu domaćeg uvoznika u korist stranog izvoznika.  S obzirom na pravac kretanja ovaj akreditiv u praksi se naziva i »nostro« odnosno odlazeći akreditiv. Otvaranjem nostro akreditiva obavljamo tri osnovne funkcije:

  • plaćanje (uslovljeno plaćanje, jer po nalogu i za račun uvoznika/kupca vršimo plaćanje uredno prezentiranih akreditivnih dokumenata),
  • osiguravanje (garantujemo izvozniku/prodavcu da će po ispunjenju akreditivnih uslova dobiti sredstva u vrijednosti dokumenata po isporučenoj robi ili izvršenoj usluzi),
  • kreditiranje (ako je otvoren akreditiv sa odgođenim plaćanjem)

Izvozni (“loro”) akreditiv

Izvozni akreditiv je akreditiv koji je izdat po nalogu inostranog uvoznika u korist domaćeg izvoznika. S obzirom na pravac kretanja ovaj akreditiv u praksi se naziva i loro odnosno dolazeći akreditiv.

  • provjeru ispravnosti sadržine loro akreditiva proslijeđenih preko Banke,
  • prosljeđivanje (avizo) loro akreditiva, otvorenih/primljenih od strane akreditivne (ino) banke ,
  • prenos akreditiva (po instrukcijama korisnika akreditiva),
  • potvrdu (konfirmaciju) akreditiva (po instrukcijama akreditivne banke),
  • konsultacije u vezi sa ispunjavanjem uslova akreditiva i pripreme dokumenata,
  • slanje dokumenata po loro akreditivu na naplatu.