Faktoring - ASA Banka
FAKTORING

Za sve postoji rješenje

Faktoring s pravom regresa

Kratkoročno financiranje poslovne djelatnosti, odnosno konkretnog posla, u vidu otkupa neosiguranih nedospjelih KM i/ili deviznih potraživanja svojih Klijenata nastala prodajom ili izvozom roba i usluga

Faktor se obraća Klijentu (prodavcu) ako potraživanja postanu loša, tj. ako Klijent ne plati po dospijeću. Rizik loših potraživanja ostaje na Klijentu, a faktor ne preuzima rizik povezan sa potraživanjem.

Faktoring bez prava regresa

Kratkoročno finansiranje poslovne djelatnosti, odnosno konkretnog posla, u vidu otkupa neosiguranih nedospjelih KM i/ili deviznih  potraživanja svojih Klijenata nastala prodajom ili izvozom roba i usluga.

Faktor preuzima rizik neplaćanja Klijentovih kupaca. Faktor ne može tražiti neizmireni iznos od Klijenta (prodavca). Provizija ili takse naplaćene za usluge faktoringa bez regresa su više nego za faktoring sa regresom.