Kreditna linija Opština Novi Grad Sarajevo - ASA Banka

KREDITNA LINIJA OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO

KREDITNA LINIJA OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO

Opština Novi Grad Sarajevo i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisale su ugovor o kreditnoj liniji za finansiranje malih i srednjih preduzeća sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, uz 100% subvencioniranje troškova kamate. Kreditna linija namijenjena je pravnim licima i samostalnim poduzetnicima. ASA Banka dd Sarajevo je obezbijedila sredstva u iznosu od 20 miliona KM, a Opština Novi Grad Sarajevo iznos od 270.000,00 KM kojim će subvencionirati kamatnu stopu u visini 2,85p.p. po svakom pojedinačnom kreditiranju za sve Korisnika sredstava.

Korisnici kredita

Privredna društva registrovanim na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr) i/ili samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj Općini Novi Grad Sarajevo(obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji).

Prioritet pri odobrenju kreditnih sredstava će imati poslovni subjekti iz domena mikro i malih preduzeća, a posebno proizvodne djelatnosti, izvozne kompanije, IT usluge i turizam.

Rok korištenja kreditne linije

Javni poziv za privredne subjekte je otvoren do iskorištenja sredstva namijenjenih za subvenciju.

 • Iznos kredita: do 500.000,00 KM
 • Rok otplate: do 36 mjeseci, uključujući ugovoreni grace period
 • Grace period: 6 mjeseci
 • Visina kamatne stope: 2,85%
 • Vrsta kamatne stope: fiksna
 • Naknada za obradu kredita: 0,35%
 • Namjena kredita: finansiranje osnovnih sredstava i obrtnih sredstava

Potrebna dokumentacija za apliciranje

Pored standardnog seta dokumentacije za otvaranje računa i obradu kreditnog zahtjeva klijent uz zahtjev za odobrenje kredita dostavlja:

 • Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita; (fakture, profakture, ponude, predračuni i sl.)
 • Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita
 • Dokumente kojima dokazuju broj zaposlenika na zadnji dan u prethodnom mjesecu
 • Obrazac 2001 i 2001 A – Specifikacije uz isplatu plaća iz Porezne Uprave i/ili
 • Obrazac 2002 – Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika);
 • Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Izjava kojom povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom

Posjetite stranicu Općine Novi Grad Sarajevo:

Imate pitanje?
Pošaljite upit