KREDITNA LINIJA OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO - ASA Banka

KREDITNA LINIJA OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO

  • KREDITNA LINIJA OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO

Opština Novi Grad Sarajevo i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisale su ugovor o kreditnoj liniji za finansiranje malih i srednjih preduzeća sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, uz 100% subvencioniranje troškova kamate. Kreditna linija namijenjena je pravnim licima i samostalnim poduzetnicima. ASA Banka dd Sarajevo je obezbijedila sredstva u iznosu od 20 miliona KM, a Opština Novi Grad Sarajevo iznos od 270.000,00 KM kojim će subvencionirati kamatnu stopu u visini 2,85p.p. po svakom pojedinačnom kreditiranju za sve Korisnika sredstava.

Korisnici kredita 

Privredna društva registrovanim na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr) i/ili samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj Općini (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji), a u skladu s važećim zakonskim propisima koji: 

  • su sa većinskim dijelom u privatnom vlasništvu, 
  • posluju likvidno i da su zadovoljavajućeg boniteta, 
  • su po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima “CRK-a IFRS klasifikacija u bankama različita od S3“, 
  • imaju sjedište na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo. 

Prioritet pri odobrenju kreditnih sredstava će imati poslovni subjekti iz domena mikro i malih preduzeća, a posebno proizvodne djelatnosti, izvozne kompanije, IT usluge i turizam.

Ne mogu se finansirati:

Državne institucije, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, primarna poljoprivreda; otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću, proizvodnja oružja i vojne opreme; proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića kao i sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke

Rok korištenja kreditne linije

Javni poziv za privredne subjekte je otvoren do iskorištenja sredstva namijenjenih za subvenciju.

Iznos kredita 

Odobreni kredit po jednom korisniku se ograničava na maksimalni iznos do 500.000,00 KM (slovima: petstotinahiljadakonvertibilnih maraka i 00/100)

Rok otplate

Do 36 mjeseci, uključujući ugovoreni grace period

Grace period

6 (slovima: šesti) mjeseci

Visina kamatne stopa

2,85%

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Visina troškova obrade kredita/ Naknada za obradu kredita

0,35%

Namjena kredita 

       Namjena kredita je finansiranje osnovnih sredstava i obrtnih sredstava

       Nije dozvoljeno odobravanje Revolving kredita i Kontokorentnih kredita iz sredstava kreditne linije

Obavezno očuvanje postojećeg broja zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

Ostali uslovi kreditiranja koji trebaju biti ispunjeni/zadovoljeni od strane Klijenta i njegovog sudužnika prilikom apliciranja za realizaciju kreditnog plasmana

Sredstva ne mogu koristiti privredni subjekti koji: 

      nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje

      imaju blokiran račun (e)

      su obustavili djelatnost

      su u postupku likvidacije, stečaja ili restrukturiranja

Korisnici sredstava treba da ispunjavaju druge uslove propisane internim aktima i Kreditnom politikom Banke:

      Klijent i/ili vlasnici, povezana lica i/ili sudužnici se ne nalaze na internoj i/ili eksternoj crnoj listi; 

      IFRS Klasifikacija u Banci i u drugim bankama S1 ili S2;

      Protiv klijenta se ne vodi sudski postupak koji može ugroziti kontinuitet poslovanja klijenta;

      Nema negativnih informacija koje mogu ugroziti poslovanje klijenta

Itd..

Potrebna dokumentacija za apliciranje

Pored standardnog seta dokumentacije za otvaranje računa i obradu kreditnog zahtjeva klijent uz zahtjev za odobrenje kredita dostavlja

      Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita; (fakture, profakture, ponude, predračuni i sl.)

      Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

      Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita

      Dokumente kojima dokazuju broj zaposlenika na zadnji dan u prethodnom mjesecu 

         Obrazac 2001 i 2001 A – Specifikacije uz isplatu plaća iz Porezne Uprave i/ili 

         Obrazac 2002 – Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika);

      Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

      Izjava kojom povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;