Garancije - ASA Banka
GARANCIJE

Mi smo garancija

Plative garancije

Proizvod omogućava i olakšava kupcima ugovaranje odgođenog plaćanja robe i usluga prema dobavljačima, korisnicima garancije.

 

Licitacione garancije

Licitacione garancije omogućavaju Korisniku učešće na tenderu. Tenderska (licitaciona) garancija predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant obavezuje da korisniku isplati određeni iznos novca ako učesnik (nalogodavac garancije) na tenderu opozove svoju ponudu za vrijeme trajanja licitacije ili odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima ponude koja je prihvaćena ili izmijeni neki od uslova iz ponude ili ne dostavi odgovarajuću garanciju za dobro izvršenje posla.

 

Avansne garancije

Omogućava finansiranje prodavca od strane kupca u cilju zatvaranje finansijske konstrukcije ugovora (npr. nabavka opreme ili materijala za izvršenje radova koji su predmet ugovora o osnovnom poslu iz uplaćenog avansa),
Omogućava kupcu da povrati u cjelini avansno plaćanje u slučaju kada ugovor nije izvršen na zadovoljavajući način, odnosno uplaćeni avans nije iskorišten za ugovorom predviđenu namjenu (nije opravdan).

 

Garancije za dobro izvršenje posla

Garancija za dobro izvršenje posla (engl. Performance guarantee) je garancija izdana u svrhu osiguranja naplate potraživanja koje naručilac investicijske ili druge opreme ili radova veće vrijednosti može imati prema prodavaocu, odnosno izvođaču tih radova, s naslova garancije, za ispravno funkcioniranje prodane opreme, odnosno odgovornosti za skrivene nedostatke izvedenih radova.

 

Garancije za zadržani novac („Retencione“ garancije)

Ukoliko su predmet ugovora isporuka opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluge ili izvođenje investicijskih radova za koje izvoznik jamči ispravnost, uobičajeno je ugovaranje garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku (Warranty Period Guarantee/Bond). Garantni rok je period u kojem isporučilac ostaje odgovoran za operativnu efikasnost završenog projekta/opreme.

 

Garancija za kvalitet izvršenih radova/garancija za garantni period

Garancija za kvalitet izvedenih radova pokriva moguće odštetne zahtjeve kupaca za nedostatke u isporučenoj robi/uslugama. Najčešće se koriste kod isporuke opreme i kod ugovora o građenju.

 

Carinske garancije

Olakšavanje procesa carinjenja roba i izvršenja obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje vezane za poslove uvoza i izvoza.

Postoje 4 vrste carinskih garancija:

  • Sveobuhvatna carinska garancija za naplatu inidrektnih poreza,
  • Pojedinačna carinska garancija za naplatu inidrektnih poreza,
  • Sveobuhvatna carinska garancija za procedure provoza,
  • Pojedinačna carinska garancija za procedure provoza.