Platni promet u zemlji - ASA Banka
PLATNI PROMET U ZEMLJI

Kvalitet i efikasnost

Platni promet u zemlji

ASA Banka svojim klijentima nudi otvaranje transakcijskog i deviznog računa bez naknade. Otvaranjem transakcijskog računa u ASA Banka omogućeno Vam je obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u KM i drugim valutama. U svim poslovnicama ASA Banka možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet.

Karakteristike

 • U toku radnog dana izvršavanje svih primljenih naloga do iznosa raspoloživog pokrića na računima, bez obzira na iznos primljenih naloga,
 • Za sve primljenje uplate u toku dana, isti dan vršimo prenos na vaš transakcijski račun,
 • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti dan u kojem je priliv realizovan,
 • Realizacija pologa pazara,
 • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa i konačnim stanjem za taj dan.

O stanju i promjenama na računu, Banka izvještava klijenta putem izvoda o stanju i promjenama na računu, sljedećeg radnog dana po nastaloj promjeni:

 • putem e-maila
 • putem faksa
 • ličnim preuzimanjem u poslovnici
 • preuzimanjem iz unajmljenog faha
 • putem aplikacije elektronskog bankarstva

Pogodnosti

 • brzo i efikasno obavljanje transakcija
 • povoljniji uslovi prilikom odobravanja drugih proizvoda ukoliko poslujete sa Bankom
 • priliv na račun – od strane trećih lica /ad hoc/ u korist računa PL u KM je bez naknade,
 • u svakom trenutku možete dobiti informacije o stanju i prometu po računu (izvod sa računa)

 

Ostalo

Nalozi primljeni u unutrašnji platni promet se obrađuju isti dan u sljedećim slučajevima:

 • nalozi primljeni do 14:30 za realizaciju sistemom Žiro kliringa na druge banke, a nalozi primljeni do 15:00 za realizaciju sistemom RTGS-a (hitni nalozi) na druge banke
 • nalozi primljeni do kraja radnog vremena poslovnice u koje su predati, a za realizaciju u korist računa unutar Banke
 • Propisano popunjen ,ovjeren i potpisan nalog od strane klijenta, dovoljan iznos pokrića na računu izvršenja te da ne postoje druge smetnje /zabrane, uslov su za izvršenje naloga.
 • U cilju sprečavanja krivotvorenja, neovlaštenog izdavanja ili mijenjanja naloga za plaćanje te smanjenja mogućnosti pogrešnih doznaka, klijent je obavezan da pri popunjavanju naloga postupa sa dužnom pažnjom i osigura da oni budu jasni nedvosmisleni.
 • Pri tumačenju dvosmislenih naloga za plaćanje postupajući sa dužnom pažnjom, banka može izvršiti naloge za placanje djelujući u dobroj vjeri i bez znanja da radi suprotno stvarnoj volji pošiljaoca.
 • Odlukom o tarifama banke definisana je visina naknada za realizaciju plaćanja putem Žirokliring odnosno BPRV/RTGS Sistema.

Svi nalozi koji su zaprimljeni nakon predhodno navedenog vremena biti će realizovani prvi naredni radni dan.

Odluka o Tarifama

Nova Odluka o tarifama od 06.05.2024. godine